مسافر زندگی

حیران خالقی ام که متحیر خلقم کرد

مسافر زندگی

حیران خالقی ام که متحیر خلقم کرد

هنوز جراحت های هجرت، شایدهم هبوط بر تنم آشکار است.
ولی مرا یارای ایستادن و جمود نیست...